Прехвърляне на клиентски номер (партида) в ЧЕЗ

Какви са вариантите?

   • Ако купувачът e съвестен и непрехвърлянето на партидата за тока се дължи само на възпрепятстващи го обстоятелства, не на нежеланието му, то може да минем през следната процедура за пререгистрация на битов клиент:
   • Необходимо е купувачът да попълни заявление по образец, като в полето за заявяване на услуга се попълва: пререгистрация на битов клиент. Попълват се данни за обекта, като клиентски и абонатен номер и адрес на обекта;
   • Необходими са следните документи (освен заявлението по образец): документ за самоличност на собственика или пълномощно (ако той не подава лично заявлението) и документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота – нотариален акт;
   • Преди имаше такса за услугата, но понастоящем по силата на решение на ДКЕВР от 29.05.2013 г. тя е безплатна;
   • ЧЕЗ имат 7-дневен срок да извършат заявената услуга.

Но aко на купувачът “не му дреме”, че не е пререгистрирал партидата, то изходът е да се вземат нещата в свои ръце:

 • Уведомявам ЧЕЗ писмено, че вече не съм собственик на имота, по отношение на който е открита партидата за ток; и заявявам, че искам да бъде прекратено подаването на ток към имота – бланката мога да изтегля оттук, като посоча клиентския номер на обекта;
 • На взаимно уговорени между мен и ЧЕЗ дата и час в мое присъствие или на упълномощено от мен лице, представител на ЧЕЗ отчита показанията на електромера и прекъсва снабдяването с ток на имота;
 • Необходимо е да представя документ за самоличност; документ, удостоверяващ прехвърлянето на собствеността; както и документ, удостоверяващ заплащането на всички задължения (сметки) към ЧЕЗ, в това число и тези, които е навъртял купувачът на имота след продажбата;
 • Услугата се заплаща, като за нея дължа 44,48 лв. с ДДС;
 • В този случай обаче, купувачът може би ще бъде леко “изненадан”, когато вечерта замръкне и открие, че някой е дръпнал шалтера и няма ток, но…това си е негов проблем, ако държи да ползва електричество винаги може да подаде заявление за присъединяване към електропреносната мрежа.

Препечатано от pravatami.bg

Всички новини >>